GDPR- verkkokoulutus vastuuhenkilöille

9.1.2018    

Tietosuoja-asetus (gdpr)

EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) korvaa EU:n henkilötietodirektiivin ja Suomessa myös henkilötietolain. Uuden lainsäädännön soveltaminen alkaa koko EU:n alueella 25.5.2018. Tämä tarkoittaa yhtäläisen sääntelyn voimaantuloa koko unionin alueella ja tuo mukanaan merkittäviä muutoksia julkishallinnolle, yrityksille ja yhteisöille sekä erityisiä oikeuksia kuluttajille.

Mitä tämä tarkoittaa?

Henkilötiedon käsite laajenee käsittämään kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyvät tiedot, kun henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa näistä. Tietosuoja-asetus edellyttää, että henkilötiedot käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja läpinäkyvästi. Henkilötietoja saa kerätä vain nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eli tiedot on sidottava käyttötarkoitukseen.

Henkilötietojen on oltava asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja suhteessa käsittelyn tarkoituksiin eli tietoja tulee minimoida. Osoitusvelvollisuus on yksi tietosuoja-asetuksen merkittävimmistä vaatimuksista. Tietosuojan ja tietoturvan toteutuminen on pystyttävä todentamaan.

Vaatimuksena tietosuoja-asetuksessa on lisäksi se, että henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja päivitettyjä ja että on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet epätarkkojen ja vanhentuneiden tietojen poistamiseksi tai oikaisemiseksi. Tietoja ei saa säilyttää kauempaa kuin se on tarkoituksenmukaista.

Katso lisää

<< <  Sivu 2 / 3  > >>

12.1.2016
Osaamisen kehittämisen järjestelmässä on organisaation osaamisen varmistamiseen liittyvä informaatio, verkkokoulutukset eri henkilöstöryhmille ja osaamisen arvioinnit.
27.10.2015
Henkilöstön osaaminen eri yksiköissä vaihtelee esimerkiksi kokemustaustan mukaan. Osaaminen on keskeinen kilpailu- ja laatutekijä. Keskitä palvelu- ja tuoteosaamisen koulutusprosessit, tuotespesifikaatiot ja käyttö- ja huolto-ohjeet sekä esittelymateriaalit samaan Navisec- portaaliin, josta eri kohderyhmät löytävät ne helposti.
6.10.2015
Rakenna turvallisuuden osaamisportaali tarpeiden mukaiseksi. Kehitä säännöllisillä Navisec Flex- verkkokoulutuksilla henkilöstön turvallisuusosaamista. Turvallisuusohjeistot ovat portaalissa jatkuvasti saatavilla ja niiden hyödyntämiseen on käytettävyyttä lisääviä ominaisuuksia.
8.6.2015
Or­ga­ni­soi koh­de­ryh­mä­koh­tai­set si­säi­set ja ul­koi­set ­kou­lu­tuk­set ver­kos­sa. NA­VI­SEC Flex -verk­ko­kou­lu­tus- ja osaa­mi­sen ke­hit­tä­mis­jär­jes­tel­mä mah­dol­lis­taa lii­ke­toi­min­nan ja pal­ve­lun te­hos­ta­mi­sen se­kä ko­rot­taa pal­ve­lu­ta­soa pie­nem­mil­lä kus­tan­nuk­sil­la.
10.4.2015
Organisaation perehdytysvastaavat ja aihealueiden substanssiosaajat voivat nyt helposti rakentaa yksikkökohtaiset verkkokoulutussisällöt niin, että suoritukset rekisteröityvät verkko- oppimisympäristöön.
14.1.2015
Nyt on mahdollista toteuttaa verkkokoulutukset ja sisällöt niin, että kouluttautuminen onnistuu myös mobiilisti – tableteilla ja puhelimilla.
12.8.2014
Navisec Flex- järjestelmä on täydellisesti uudistunut toiminnallisesti, sisällöllisesti ja visuaalisesti. Siinä on lukuisia laajennusmahdollisuuksia. Käyttö on entistä helpompaa.
12.5.2014
Tietosuoja- ja tietoturvasitoumukset pyydetään tyypillisesti allekirjoitettuna paperilla. Sitoumusten valvonta ja seuranta on ongelmallista. Sitoumusten toteutus vaihtelee organisaatioittain ja yksiköittäin.
12.5.2014
Navisec- järjestelmällä alihankkijoiden ja ostopalveluiden osaamisen kehittäminen ja varmistaminen onnistuu kätevästi.
10.2.2014
EU:n ja Suomen kiristyviin tietosuojavaatimuksin voidaan varautua toteuttamalla Navisec- tietosuoja- ja tietoturvakonsepti.