Tehosta liiketoimintaa organisoimalla sisäinen ja ulkoinen koulutus verkossa 

NAVISEC
Flex
VERKKOKOULUTUKSET JA PEREHDYTYSKONSEPTI
KOULUTUSPROSESSIT
KOULUTUSVASTAAVAN
TYÖKALUT
OSAAMISKARTOITUKSET
INTEGROIDUT OHJEISTOT
RAPORTOINTI

 

NA­VI­SEC Flex -jär­jes­tel­mä mu­kau­tuu ja skaa­lau­tuu eri­lai­siin in­for­maa­tio- ja kou­lu­tus­tar­pei­siin.

Organisoi kohderyhmäkohtaiset si­säi­set ja ul­koi­set asia­kas­kou­lu­tuk­set ver­kos­sa. NA­VI­SEC Flex -verk­ko­kou­lu­tus-  ja osaa­mi­sen ke­hit­tä­mis­jär­jes­tel­mä mah­dol­lis­taa lii­ke­toi­min­nan ja pal­ve­lun te­hos­ta­mi­sen se­kä ko­rot­taa pal­ve­lu­ta­soa pie­nem­mil­lä kus­tan­nuk­sil­la.

Suunnittelutyökalulla toimintamallit ja henkilöstön ohjeistot sekä osaaminen pidetään vaatimusten mukaisesti ajan tasalla. Voimme toteuttaa yhteistyössä vaadittavan kokonaisuuden tai käyttää Navicren valmissisältöjä.