Sosiaali- ja terveydenhuollon osaaminen, perehdyttäminen ja tietoriskit hallintaan

NAVISEC
Flex
VERKKOKOULUTUKSET JA PEREHDYTYSKONSEPTI
KOULUTUSPROSESSIT
KOULUTUSVASTAAVAN
TYÖKALUT
OSAAMISKARTOITUKSET
INTEGROIDUT OHJEISTOT
RAPORTOINTI

 

 

Na­vic­re mahdollis­taa osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­sen sosiaali- ja terveydenhuollon or­ga­ni­saa­tios­sa.

Or­ga­ni­saa­tiot ovat yleen­sä iso­ja ja voi­vat toi­mi­vat mo­nis­sa työ­pis­teis­sä ja eri paik­ka­kun­nil­la. Sil­ti kou­lu­tus­mah­dol­li­suus on taat­ta­va ko­ko hen­ki­lös­töl­le. Osaa­mi­sen yl­lä­pi­to ja osaa­mi­sa­lueet ha­jau­te­taan ai­hea­lue­por­taa­lei­hin eri vas­tuu­hen­ki­löil­le. Heil­lä on käy­tös­sä skaa­lau­tu­va NA­VI­SEC Flex -verk­ko­kou­lu­tus- ja osaa­mi­sen ke­hit­tä­mis­työ­ka­lu.

Suunnittelutyökalulla toimintamallit ja henkilöstön ohjeistot sekä osaaminen pidetään vaatimusten mukaisesti ajan tasalla. Voimme toteuttaa yhteistyössä vaadittavan kokonaisuuden tai käyttää Navicren valmissisältöjä.

Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät verkkokoulutukset ja NAVISEC-ohjeistot muodostavat tietoturvan hallintajärjestelmän perustan. Vastaava osaamiskonsepti toimii muissakin vastuuhenkilöiden aihepiireissä.

NAVISEC Flex -verkkokoulutusjärjestelmään on rakennettu valmissisältöjä, kuten tietosuojan ja tietoturvan toimialakohtaiset koulutuspaketit, työhyvinvoinnin ja työsuojelun verkkokoulutus, lääkehoitokoulutukset ja säteilysuojelukoulutukset.

Koulutusmoduuleja voidaan täydentää organisaation omilla sisällöillä ja perehdytyspaketeilla.