Rakennamme NAVISEC- tietosuoja- ja tietoturvakonseptin sinulle valmiiksi

NAVISEC
Flex
VERKKOKOULUTUKSET JA PEREHDYTYSKONSEPTI
KOULUTUSPROSESSIT
KOULUTUSVASTAAVAN
TYÖKALUT
OSAAMISKARTOITUKSET
INTEGROIDUT OHJEISTOT
RAPORTOINTI

 

Tietosuoja- ja tietoturvaosaamisen kehittäminen ja varmistaminen toteutetaan säännöllisillä henkilöstön NAVISEC-verkkokoulutuksilla sekä selkeillä ja helppokäyttöisillä henkilöstön ohjeistoilla. Näistä rakentuu kokonaiskonseptin ydin, jota hyödynnetään NAVISEC Flex -järjestelmällä.

EU:n lainsäädäntö luo kehittämisvaatimuksia yksityisille ja julkisille toimijoille. EU:n ja Suomen kiristyviin tietosuojavaatimuksiin voidaan varautua toteuttamalla NAVISEC-tietosuoja- ja tietoturvakonsepti.

Yleinen tietosuojan ja tietoturvan verkkokoulutus ratkaisee henkilöstön perusosaamisen. Toimialakohtaiset ja kohderyhmäkohtaiset koulutukset täydentävät osaamisen ja motivoivat henkilöstöä. Ja alihankkijoiden osaaminen voidaan varmistaa omalla, kätevällä prosessilla.

Toimialakohtaisia tietosuojakoulutuksia ovat esimerkiksi terveydenhuollon, sosiaalitoimen, opetustoimen ja varhaiskasvatuksen tietosuojan verkkokoulutukset. Moniammatillisilla sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille on oma kohdennettu tietosuojan ja tietoturvan koulutusmoduuli.

Tietosuojan ja tietoturvan verkkokoulutukset:

NAVISEC Flex -järjestelmällä organisoit kohderyhmäkohtaiset tietosuojan ja tietoturvan verkkokoulutukset Navisec-valmissisällöillä. Voit myös tehdä helposti omia sisältöjä.

Alihankkijoille ja ulkopuolisille toimijoille on oma kätevä koulutusmoduulinsa.

Tietosuoja- ja tietoturvaohjeistot:

NAVISEC-prosessilla toteutetaan tietoturvan hallintajärjestelmää (ISMS) tukevia ohjeistoja, kuten tietoturvastrategia, tietosuoja- ja tietoturvapolitiikat, hallinnolliset ohjeistot sekä esimerkiksi ICT-toipumissuunnitelma ja häiriötilanteiden ohjeistukset. Toteutus tehdään kustannustehokkaasti etäprosessilla. Ohjeistot integroidaan NAVISEC Flex -järjestelmään, jossa ne ovat hyödynnettävissä NAVISEC-formaatissa. Käsikirjat näkyvät valituille kohderyhmille ja niissä on asioiden löytämistä helpottavia hakuominaisuuksia.

Tietosuojan ja tietoturvan verkkokoulutukset:

Kunnilla on isoja organisaatioita ja eri toimialojen henkilöstöä. Tietosuoja- ja tietoturvalainsäädäntö poikkeaa eri toimialoilla, kuten yleishallinnossa, opetustoimessa ja päivähoidossa sekä SOTE-toimialoilla. Tä­män ta­kia NA­VI­SEC Flex -jär­jes­tel­mään on koot­tu toi­mia­la­koh­tai­sia ja koh­de­ryh­mä­koh­tai­sia val­mii­ta kou­lu­tus­pa­ket­te­ja. Kou­lu­tus­pa­ke­tit päi­vit­ty­vät vuo­sit­tain. NAVISEC-kou­lu­tus­pa­ket­te­ja voi tar­vit­taes­sa täy­den­tää omil­la si­säl­löil­lä.

Kun­nat ovat vas­tuus­sa myös ali­hank­ki­joi­den ja ul­ko­puo­lis­ten toi­mi­joi­den toi­min­nas­ta. Näille toi­mi­joil­le on oma kä­te­vä kou­lu­tus­mo­duu­lin­sa.

Tietosuoja- ja tietoturvaohjeistot:

Tarjoamme NAVISEC-palveluna tietosuoja- ja tietoturvakäsikirjan, jossa ovat esimerkiksi tietoturvastrategia, tietosuoja- ja tietoturvapolitiikat, poikkeamien käsittely, henkilöstön ohjeistot, rekisterihallinnon ohjeistus, potilasasiakirjojen käsittelyohjeet sekä sosiaalitoimen asiakastietojen käsittelyohjeet. Muita ohjeistoja ovat esimerkiksi ICT-toipumissuunnitelma ja häiriötilanteiden ohjeistus. Ohjeistukset toteutetaan vaivattomasti Navisec-etäprosessilla.

Henkilöstön tietosuoja- ja tietoturvaohjeistot esitetään NAVISEC Flex -järjestelmässä, jossa voi hyödyntää erilaisia hakuominaisuuksia. Organisaation omat ohjeistot ladataan järjestelmään pikalatauksella. Järjestelmässä olevat ohjeistot näkyvät valituille kohderyhmille.

Tietosuojan ja tietoturvan verkkokoulutukset:

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ovat yleensä isoja ja voivat toimivat monissa työpisteissä ja eri paikkakunnilla. Silti koulutusmahdollisuus on taattava koko henkilöstölle. Tietosuojakoulutuksessa asioiden ymmärtäminen paranee, kun yleisen tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksen lisäksi toimialakohtaisia tietosuojavaatimuksia selkeytetään terveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilöstölle tarkoitetuille omilla koulutusmoduuleilla. Myös erilaisille erityisryhmille, kuten moniammatillisissa tehtävissä toimiville, tarjoamme oman koulutusmoduulin.

Myös organisaatioille palveluja tuottaville alihankkijoille on oma, kätevä koulutusmoduuli, jolla varmistetaan ulkopuolisten toimijoiden osaaminen.

Tietosuoja- ja tietoturvaohjeistot:

Tarjoamme NAVISEC-palveluna tietosuoja- ja tietoturvakäsikirjan, jossa ovat esimerkiksi tietoturvastrategia, tietosuoja- ja tietoturvapolitiikat, poikkeamien käsittely, henkilöstön ohjeistot, rekisterihallinnon ohjeistus, potilasasiakirjojen käsittelyohjeet sekä sosiaalitoimen asiakastietojen käsittelyohjeet. Muita ohjeistoja ovat esimerkiksi ICT-toipumissuunnitelma ja häiriötilanteiden ohjeistus. Ohjeistukset toteutetaan vaivattomasti NAVISEC-etäprosessilla.

Henkilöstön tietosuoja- ja tietoturvaohjeistot esitetään NAVISEC Flex -järjestelmässä, jossa voi hyödyntää erilaisia hakuominaisuuksia. Organisaation omat ohjeistot ladataan järjestelmään pikalatauksella. Järjestelmässä olevat ohjeistot näkyvät valituille kohderyhmille.

Koulutusmoduulien lisäksi NAVISEC-portaali sisältää esimerkiksi henkilöstön ohjeistot sekä linkit julkisiin lähteisiin ja lainsäädäntöön. Henkilöstön ohjeistot toteutetaan toimialakohtaisesti Navisec-prosessilla ja niitä täydennetään organisaation omilla ohjeilla. Ohjeistoissa käytetään NAVISEC-formaattia, jolloin voidaan hyödyntää monipuolisia hakuominaisuuksia ja peruskäyttäjä löytää halutut asiat nopeasti laajastakin ohjeistosta.

ICT-toipumissuunnitelmalla sekä tietojärjestelmien häiriötilanteiden ohjeistuksella täydennetään eritystilanteiden verkkosisällöt ja toimintamallit.

NAVISEC Flex -perehdytyskonseptilla varmistetaan henkilöstön työtehtävien hallinta. Verkossa systemaattisesti toteutetut perehdytykset ovat tärkeä osa organisaation tietoturvaosaamisen ylläpitoa. NAVISEC Flex -järjestelmä skaalautuu organisaation tarpeisiin, mikä mahdollistaa henkilöstön verkkoperehdytykset työyksiköittäin ja ammattiryhmittäin.

NAVISEC- tietosuoja- ja tietoturvakonseptin osiot:

Tietosuojan ja tietoturvan verkkokoulutukset organisaation eri toimialoille ja ulkoisille toimijoille

Tietosuoja- ja tietoturvaohjeistot henkilöstölle ja hallinnolle NAVISEC-formaatilla

Linkkipankit esimerkiksi lainsäädäntöön ja ulkoisiin ohjeistoihin sekä lisätietoihin

Henkilöstön ja ulkopuolisten toimijoiden sähköiset tietosuoja- ja tietototurvasitoumukset

Häiriötilanteiden verkko-ohjeistus ja perehdytyskonsepti